Ochrana osobných údajov

Pri nakladaní s dátami sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Pieskovisko s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.print.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov NR SR č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších dodatkov a predpisov a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti Pieskovisko s.r.o..

Aké údaje zhromažďujeme?

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČ a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. V prípade vyzdvihnutia objednávky, už bola uhradená predom prostredníctvom internetu, pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplatení dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenie legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať/preplatiť.

K čomu údaje slúžia?

Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie spomínané údaje a tieto získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalej, alebo dočasnej. Keďže sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodnej transakcie, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

Údaje, ktoré získavame s Vaším súhlasom, slúžia pre posúdenie Vašej dôveryhodnosti, bonity a platobnej morálky. Na základe tohto Vám potom môžeme ponúknuť ďalšie špeciálne služby, ktoré sú určené len vybraným zákazníkom.

Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?

Po zalogovaní do eshopu www.print.sk môžete tieto údaje editovať či zmazať. (Nejde z účtovných dôvodov editovať fakturačné údaje.) V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí odoslať e-mail na obchod@print.sk .